Prohlášení o ochraně soukromí

Vážený uživateli, informujeme Vás ve smyslu čl. 13, odst. 1, vlád. nař. č. 196/2003 v oblasti ochrany osobních údajů (dále jen “Zákoník”), že Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být předmětem zpracování ze strany Cantori spa ve smyslu a v souladu s výše uvedenou normou. Toto prohlášení se týká všech služeb přístupných z adresy internetové stránky http://www.cantori.it.
 

1. Druh zpracovávaných údajů a účel zpracovávání

Zpracovávání Vašich osobních údajů bude prováděno v souladu se zásadami základních práv a svobod, a také s důstojností dotčené osoby, se zvláštním důrazem na důvěrnost, osobní identitu a na právo ochrany osobních údajů, aby Vám bylo umožněno správné fungování internetových stránek http://www.cantori.it.

a) Navigační údaje
Informační systémy a procesy pro fungování těchto internetových stránek automaticky získávají během běžného provozu některé osobní údaje týkající se navigace uživatele. Tyto údaje jsou využívány výhradně za účelem získání anonymních statistických informací o využívání webových stránek a pro kontrolu jejich správného fungování.
Do této kategorie údajů spadají např.:
IP adresy počítačů používaných uživateli, kteří využívají služeb;

  • počet přístupů;
  • zobrazené stránky;
  • datum a hodina, kdy byl uskutečněn přístup;
  • URL, kde byl webový prohlížeč předtím, než byla zobrazena naše stránka;
  • typ webového prohlížeče;
  • používaný operační systém.

b) Dobrovolně poskytnuté údaje uživatelem
Údaje, které jsou volitelně a svobodně poskytnuty uživatelem prostřednictvím zaslání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách budou získány společností Cantori spa.
Především, kromě vlastní adresy elektronické pošty nutné pro odpovědi odesílateli, budou získány případně další osobní údaje, na které se elektronická pošta odvolává, nebo jsou obsaženy v zaslané zprávě elektronické pošty.
Takto získané údaje nebudou šířeny, ani používány přímo pro obchodní či reklamní účely, a budou ukládány výhradně pro účely uchovávání korespondence.

c) Cookie
Cookie je krátký textový soubor, který instaluje webová stránka do počítače uživatele prostřednictvím prohlížeče, a který uchovává některé informace týkající se vaší navigační aktivity; tyto údaje, pokud nejsou cookies zakázány, budou oznámeny serveru, který je instaloval pokaždé, kdy je uživatel znovu navštívil.
Takto by mohly být přítomny tzv. session cookies, které nejsou ukládány trvalým způsobem do počítače uživatele, ale jsou smazány spolu se zavřením prohlížeče. Tato přítomnost je zdůvodněna nutností přenosu session identifikátorů potřebných pro umožnění bezpečného a efektivního prohlížení stránek.
Mohly by být také použity trvalé soubory cookies, neboli cookies, které zůstávají uloženy na pevném disku počítače až do jejich vypršení nebo odstranění ze strany uživatele.
Prostřednictvím trvalých souborů cookies budou uživatelé, kteří vstoupí na stránky, automaticky rozpoznáni při každém přístupu.
Cookies mohou být takto využívány pro provádění ověření a session tracking a mohou ukládat specifické informace týkající se uživatelů, kteří vstoupí na servery.
V každém případě je možné nastavit vlastní vyhledávač tak, aby se zabránilo tomu, že bude podporovat cookies, a to následujícím způsobem:

d) Web Beacons
Server nepoužívá soubory web beacons. Web beacons jsou elektronické obrázky (např. transparentní obrázek GIF tvořený jediným pixelem), umístěné na webové stránce, používané pro ověření, zda byla určitá stránka navštívena nebo ne a pro vyplnění statistik a souhrnů o využívání webových stránek. Web beacons jsou obvykle používány s cílem optimalizovat proud provozu serveru.
Je možné vyloučit používání web beacon zakázáním souborů cookies, které jsou k nim přiřazeny.

e) Referrer
Cantori spa může shromažďovat informace pomocí referreru a mnoha proměnných prostředí. Referrer je tvořen údaji vztahujícími se k URL, pomocí něhož se uskutečnil přístup k určitému serveru, a které mohou být automaticky dodány vyhledávačem uživatele společnosti Cantori spa.
Proměnná prostředí mohou obsahovat jméno a oblast, odkud uživatel vstupuje na webovou stránku http://www.cantori.it, čas přístupu k našemu serveru, druh vyhledávače a používaný operační systém, internetovou adresu posledního navštíveného serveru před vstupem na stránky Cantori spa, jména navštívených stránek na serveru http://www.cantori.it a také internetovou adresu serveru, který bude navštíven následně. Všechny tyto informace mohou být shromažďovány pro zjišťování obecných trendů a zlepšování kvality služeb nabízených uživatelům serveru. Tyto zcela anonymní údaje, pokud jsou shromažďovány, nebudou nikdy spojeny s žádným osobním údajem.

f) Telefonicky poskytnuté údaje
Pokud budete chtít využít našich klientských služeb, bude s údaji, jež nám budete chtít poskytnout, nakládáno výhradně za účelem podpory v oblasti produktů Cantori spa.
Takto získané údaje nebudou šířeny ani používány pro přímé obchodní nebo reklamní účely a budou uchovávány výhradně pro výše uvedené účely.
 

2. Sdělování údajů

S vašimi údaji mohou být seznámeni naši zaměstnanci a spolupracovníci a také prodejci, kteří jsou pověřeni nebo odpovědni za nakládání s údaji, a to pro sledování cílů uvedených v tomto oznámení. S Vašimi údaji mohou být rovněž seznámeny třetí společnosti, které společnosti Cantori spa dodávají data. Tyto subjekty mohou zastávat funkci odpovědné osoby za nakládání s údaji.
Vaše údaje nesmí být šířeny, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas.
Pokud se rozhodnete využívat telefonickou podporu, údaje, které budou Vámi sdělovány, budou spravovány operátory naší zákaznické podpory.
 

3. Převod údajů do zahraničí

Osobní údaje mohou být převáděny i do zahraničí, a to uvnitř i mimo Evropskou unii.
 

4. Dobrovolný charakter poskytování údajů

Mimo toho, co bylo výše specifikováno v souvislosti s navigačními údaji, je poskytnutí každého dalšího osobního údaje požadovaného na uživatelích těchto stránek dobrovolné a zcela závisí na vůli uživatele.
Neposkytnutí osobních údajů ze strany uživatele nemá žádné znevýhodňující následky v jeho neprospěch.
 

5. Práva dotčené osoby

Ve smyslu čl. 7 zákoníku Vás informujeme, že Vy, jako dotčená osoba, máte právo získat potvrzení o existenci nebo neexistenci osobních údajů, které se vás týkají, i když ještě nebyly registrovány, a jejich oznámení ve srozumitelné formě.

Dotčená osoba má právo získat údaje o:
a) původu osobních údajů;
b) účelu a způsobu jejich zpracovávání;
c) aplikační logice v případě zpracovávání dat uskutečněného pomocí elektronických nástrojů;
d) identifikačních údajích majitele, odpovědných osob a zástupce jmenovaného na základě článku 5, odstavce 2;
e) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty nebo kteří je mohou zjistit ve funkci zástupce ustanoveného v oblasti státu, odpovědných osob nebo jmenovaných osob.

Dotčená osoba má právo získat:
a) aktualizaci, úpravu nebo, pokud má zájem, doplnění údajů;
b) smazání, změnu na anonymní formu nebo zablokování údajů, se kterými je nakládáno tím způsobem, že dochází k porušení zákona, včetně těch údajů, jejichž uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které jsou údaje sbírány nebo s nimi bylo následně nakládáno;
c) potvrzení, že operace dle písmen a) a b) byly oznámeny, i co se týká jejich obsahu, těm, kterým byly údaje oznámeny nebo šířeny, s výjimkou případu, kdy není toto splnění možné nebo vyžaduje využití prostředků prokazatelně neúměrných vzhledem k chráněnému právu.

Dotčená osoba má právo bránit se zcela nebo zčásti:
a) z legitimních důvodů při nakládání s osobními údaji, které se jí týkají, i když mají spojitost s účelem shromažďování;
b) při nakládání s osobními údaji, které se jí týkají za účelem zaslání reklamního materiálu nebo přímého prodeje nebo pro provádění průzkumu trhu nebo obchodní komunikace.

Výše uvedená práva mohou být vykonávána se žádostí vznesenou bez formalit, také prostřednictvím pověřené osoby, prostřednictvím žádosti, kterou je třeba předložit přímo správci údajů na adrese info@cantori.it.
 

6. Správce údajů a odpovědné osoby

Správcem údajů je Cantori spa, se sídlem v Camerano (AN), via della Sbrozzola 16, PSČ 60021, info@cantori.it.
Odpovědná osoba za nakládání s údaji pro informační služby spojené se serverem, ke kterému se připojuje tato zpráva je Greenbubble Agency Srl, s provozním sídlem v Sirolo (AN), via Zona Industriale 9, PSČ 60027, e-mail: agency@greenbubble.it.